เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ได้ร่วมรับหน้ากาก
ผ้าอนามัย จากฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล 
ทางโรงเรียนบ้านพระนอนขอขอบพระคุณในน้ำใจจาก ฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล 
ที่แบ่งปันส่งหน้ากากผ้าอนามัยให้ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง