เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  พร้อมทั้งร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. นายฉัตรพงศ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อก 2. นางสิรินาถ ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเม็ง 3. นายเมธี ภาวะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 4. นายกรกช วัฒน์วิริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง 5. นายนิพนธ์ สาโรวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี 6. นายวรากร หมื่นประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง