เว็บไซต์ในเครือ   :           

     ผลการติดตามการจัดการเรียนรู้ทางไกลของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเขื้อไวรัสโคโรนา(Covid19)ในสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563  โดยครูประจำชั้นลงพื้นที่ติดตาม แจกใบงานและช่วยสอนเสริมให้กับนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนทางไกล (DLTV) และการทำใบงานของแต่ละรายวิชา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง