เว็บไซต์ในเครือ   :           

นายอำเภอแม่ริมเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน 10 บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในอำเภอแม่ริม ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 จำนวน 20 ทุน โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวนเงินทุนที่มอบทั้งสิ้น  ๑๒๑,๕๐๐  บาท  เมื่อ 11 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทางคณะกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กองทุน ๑๐ บาท อำเภอแม่ริมและสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ริม  ได้ดำเนินงานกองทุน ๑๐ บาท ระดับอำเภอ   โดยได้ดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563   รณรงค์และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรับบริจาคระดมทุนจากคนอำเภอแม่ริม  และผู้มีจิตศรัทธาระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2563  ซึ่งได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 72,594  บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) มอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ส่งคำขอรับทุน ผ่านภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ คณะกรรมการเชิงพื้นที่อำเภอแม่ริมและสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ริม ผู้ได้รับการพิจารณาทุน สายอาชีพ จำนวน ๖  ราย  สายสามัญ จำนวน  ๑๒ ราย  และสนับสนุนหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ อีก ๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๐ ราย จำนวนเงินทุนที่มอบทั้งสิ้น  ๑๒๑,๕๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง