เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มอบนโยบายเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ระดับสถานศึกษา (ITA Online) โดยในปีการศึกษา 2563จะประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นกลุ่มแรก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับสถานศึกษา (ITA Online)ให้แก่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 51 แห่ง ประกอบด้วยผู้อำนวยการ และครู โรงเรียนละ 2 คน รวม 102 คน

โดยมอบหมายให้ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบการประเมินITA Onlineของสพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากร ร่วมกับนางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง