เว็บไซต์ในเครือ   :           

นายรตนภูมิ  โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานการประชุมเสาวนาระดมความคิดกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาสถานศึกษา SMART School RoadMap ณ อุทยานล้านนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง