เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เปิดงานกิจกรรมเทคนิคการแพทย์อาสา นำความรู้สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2563  ร่วมมือโรงเรียนบ้านพระนอน  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือของคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชารังสีเทคนิค  สาขาวิชากิจกรรมบำบัด  และสาขาวิชารังสีเทคนิค จัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานโดยรศ.ดร. สาวิตรี เจียมพานิชนกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์  กล่าวต้อนรับ ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน และ อาจารย์ ดร.สิงห์คำ ธิมา ประธานโครงการฯ  กล่าวปิดงาน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง