เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วย

จำนวน 4 คน ที่มาบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องพิฆเนศวร ได้แก่

1.นายเริงชัย มาเล วิชาเอกคหกรรม บรรจุที่โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อ.แม่แตง,

2.นายศุภกร สุวรรณ วิชาเอกดนตรีสากล บรรจุที่โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง,

3.นางสาวดารนี วงค์ธานี วิชาเอกปฐมวัย บรรจุที่โรงเรียนสบเปิงวิทยา และ

4.นายวรกานต์ กราบทูล วิชาเอกฟิสิกส์ บรรจุที่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง