เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ( ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน)

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕63 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ นายมานพ กันโท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา นายวัสสันต์ กองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขะปู เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน) ของนายฉัตรพงค์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านป้อก อำเภอสะเมิง ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

โดยนางรำพัน ทองคำ ผู้อำนวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินฯ

นายธนาสินธุ์ ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ - รายงาน

ซอคเกอร์ลีก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง