เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563โรงเรียนบ้านพระนอนร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 2 คณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่คณะทำงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 คณะทำงานจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ คณะทำงานจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมประชุม หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนบ้านพระนอน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน โดยจากการประชุมในครั้งนี้มีข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้
1. จัดทำข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน คัดกรอง (อาจเป็นผู้ใกล้ชิด) ** สำคัญ **
2. คุณครูทุกคนในโรงเรียนต้องได้รับการอบรมจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 เพื่อให้ได้ความรู้มาพัฒนานักเรียน ** สำคัญ **
3. จัดหางบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ** สำคัญ **
4. จัดกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ไขได้
5. หาเครื่องมือ และวิธีการจัดเก็บ เช่น การสังเกต
6. มองการแก้ไขทั้งระบบของโรงเรียน ต้องตีโจทย์ว่าแต่ละกลุ่มต้องการอะไร
7. วางแผนจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมแก้ปัญหา
8. เช็คนักเรียนเบื้องต้นจากกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ตามทักษะของนักเรียนแต่ละด้าน 
9. ทำงานแบบคู่ขนานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
10. ในการทำฐานข้อมูลเด็ก ต้องทำเป็นความลับ จัดทำภายในองค์กร
11. หาพฤติกรรมของเด็กที่ต้องการแก้ปัญหา โดยนำมาแก้ไขเป็นอันดับแรก อาจจะเป็น 1-2 พฤติกรรม
12. กำหนดเวลาการดำเนินงาน ให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
374
เมื่อวานนี้
509
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
13,703
ปีนี้
126,478
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง