เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 จัดค่าย Coding โดยใช้ Kids First สู่ความเป็นเลิศ

 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding โดยใช้ Kids First” สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมกันนี้นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวถึงความสำคัญของการสอน Coding และให้ข้อคิด แนวทางในการจัดการเรียนรู้้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสำหรับผู้เรียนต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีมีครูและนักเรียน จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเข้ารร่วมกิจกรรม จำนวน 185 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้จัดสรรอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) การเรียนการสอนโดยกระบวนการ Coding โดยใช้ Kids First ให้แก่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 51 โรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในกิจกรรมค่ายปฏิบัติการ Coding วันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนการสอน สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยใช้สื่อการเรียนการสอนโดยกระบวนการ Coding โดยใช้ Kids First, เพื่อให้ครูนำกระบวนการประยุกต์ใช้สื่อ Kids First พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการใช้สื่อ Kids First ร่วมถึงการแข่งขันการใช้งานของสื่อดังกล่าว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง