เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านริมใต้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จากสพฐ. นำโดย นายธเนศ ขำเกิด ประธานกรรมการและกรรมการจาก สตผ. 2 ท่าน คือ น.ส.ศราวดี โพธิ์สุข และ น.ส.ธีรวรรณ บุญบำรุง 
จากการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นผลจากการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติ แล้ว พบว่า คณะครูมีความตั้งใจและมีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการ สนองตามความถนัดและสนองตอบตามความสนใจของผู้เรียน นักเรียนก็มีความสุขจากการได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้ฝึกการคิด สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง
ขอขอบพระคุณคณะผู้ประเมินจาก สพฐ. คณะศึกษานิเทศก์และฝ่ายแผนจาก สพป.ชม.2 ที่คอยเป็นกำลังใจในการทำงานและช่วยเติมเต็มในสิ่งขาด ทำให้คณะครูมีพลังใจที่จะขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้บรรลุเป้าหมาย นั่นก็คือ 
นักเรียนมีความสุข ครูมีความสุข และผู้ปกครองก็มีความสุขอย่างแท้จริง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง