เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563  คณาจารย์ นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน  ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดยดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดการศึกษาพิเศษแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ช่วงบ่ายนักศึกษาไดทำกิจกรรมให้ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

tmd

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง