เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมกรรมการคุมสอบ O-Net

#cme2 #สพปเชียงใหม่2

 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย, มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ในการสอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติโดยดำเนินการสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง