เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564  โรงเรียนบ้านพระนอนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด์ โดยมีดร.ณรงค์ อภัยใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นประธานในพิธี ทางโรงเรียนได้คำนึงถึงสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)  จึงได้แยกจำนวนนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นป.1-ป.3 จัดกิจกรรม ในวันที่ 23 มิ.ย. 2564 กลุ่มที่2 ระดับชั้น ป.4-ป.6 ทำกิจกรรม ในวันที่ 26 มิ.ย. 2564 เพื่อลดการแออัดในการทำกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง