เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชิญผอ.รร. Stand alone

มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand alone ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องคชสาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ในการประชุมครั้งนี้ทาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนstand aloneเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดราคา และพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ นายนิคม ผัดเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีงาม เป็นประธานคณะกรรมการ, นายอานนท์ อุปนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาหมอน, นายสุทน นวลทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปางเติม, นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนายสุภาพ บริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง