เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. สพป.เชียงใหม่ เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รณรงค์ป้องกันสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) และค่ายทักษะชีวิต, เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้เชิญ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา, ครูที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเรียนการสอนลูกเสือที่เป็นเลิศ มาร่วมเป็นคณะกรรมการวางแผนการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมของสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แบบมีส่วนร่วม โดยมี ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง