เว็บไซต์ในเครือ   :           

การนำเสนอกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 #ITAOnline2021

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำโดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ,นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดย นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online เป็นผู้นำเสนอกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภายในสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ในการประเมินแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ(OIT) ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมที่ 1 การยกระดับการทำงานของบุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่บุคลากรภายในสพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง