เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของบุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 #ITAOnline2021

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำโดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ,นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดย นางภัญพัชญ์ จะวะนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เพื่อให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการทบทวนมาตรการและข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นสร้างเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใสและมีธรรมภิบาล  ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมที่ 1 การยกระดับการทำงานของบุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง