เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโชย์ทับซ้อน และการทบทวนมาตรการการป้องกันการทุจริต

#cme2 #สพปเชียงใหม่2 #ITAOnline2021

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำโดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ,นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดย นางภัญพัชญ์ จะวะนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางสายฤดี มารังค์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งการทบทวนมาตรการการป้องกันการทุจริตร่วมกัน ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

กิจกรรมที่ 2  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง, จัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการทบทวน และจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง