เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แก่ผู้บริหารและครูในอำเภอแม่แตง

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (ITA Online 2021)ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

และมอบนโยบาย, นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ, นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตสุจริต และ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผู้ประสานงานการประเมินความโปร่งใสฯ เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู อำเภอแม่แตง จำนวน 32 คนได้สอบถามและตอบประเด็นข้อสงสัย กิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 การดำเนินการเป็นไปตามมารตการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง