เว็บไซต์ในเครือ   :           

รับชมการประชุมทางไกลเรื่องการประเมิน ITA Online จาก สพฐ.

และรายงานการติดตามและความก้าวหน้าการประเมิน ITA Online

 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำทีมบริหารองค์กรและคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online)  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google meet จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องพิฆเนศวร ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมข้อมูลรับการประเมิน ITA Online ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกันนี้นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ, นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตสุจริต และ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผู้ประสานงานการประเมินความโปร่งใสฯ ได้รายงานความก้าวหน้าต่อทีมบริหารองค์องค์กรและผู้รับผิดชอบข้อมูลรายตัวชี้วัด ซึ่งมีความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 70 พร้อมทั้งรายงานปัญหาที่พบและหาทางแก้ไขต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง