เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถวายความจงรักภักดี ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ พร้อมกันที่บริเวณหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระผู้อำนวยการเขตฯ เปิดกรวย กล่าวถวายพระพรชัยมงคล/นำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมาตรฐานที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีวินัย รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มอำนวยการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง