เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการต่อต้านการทุจริต และการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเหนือ วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบด้วยนางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต, นางจันทกานต์ สิทธิราช ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา, นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตสุจริต, นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักจัดการงานทั่วไป และนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง