เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลงานคลิปวิดีโอ และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์ COVID – 19” ในโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปางไฮ อำเภอแม่ริม, โรงเรียนวัดนาเม็ง อำเภอแม่แตง และโรงเรียนวัดบ้านป้อก อำเภอสะเมิง ณ ห้องประชุมคชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง