เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) วันพฤหัสบดี ที่  16 ธันวาคม 2564 
นายพิเศรษฐ์  ไชยสุภา พร้อมด้วย นายสุภาพ บริบูรณ์ นางสาวภาวิณี  คำแผ่น ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2    โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง