เว็บไซต์ในเครือ   :           

กิจรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ – เนตรนารี)  โรงเรียนบ้านริมใต้  ปีการศึกษา  2558

โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้จัดกิจกรรมสำหรับลูกเสือ – เนตรนารี  ขึ้น  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดท่าไคร้   ต.แม่สา   อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  วัตถุประสงค์เพื่อ  
1)  ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณละกฎของลูกเสือ  
2)  ให้ผู้เรียนมีทักษะ    การสังเกต  จดจำ  การผจญภัยและการแก้ปัญหา      
3)  ให้ผู้เรียนมีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย   เห็นใจผู้อื่น  และสร้างสรรค์งานเพื่อสาธารณะประโยชน์  
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของแต่ละระดับชั้นภายใน  1  วัน  มีผู้กำกับควบคุมการดำเนินกิจกรรม  21  นาย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมจากวัดท่าไคร้  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาและผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าไคร้ เป็นอย่างดี   การจัดกิจกรรมมีกำหนดดังนี้
 
วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม  2558 กิจกรรม  Day – Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 173  คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง