เว็บไซต์ในเครือ   :           

  อบรมครูภาษาไทย  เรื่องทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการเขียนสื่อความ  ตามแนวการวัดผลชอง   PISA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง