เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้จัดกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมของ ลส.-น.น. ชั้น ป.6 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
    1. มีความรู้--ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ - เนตรนารี
    2. มีทักษะการสังเกต  จดจำ  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ แก้ปัญหา  รวมทั้งทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    3.มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย เห็นใจผู้อื่น และสร้างสรรงานเพื่อสาธารณะประโยยชน์ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ดังนี้
      -กิจกรรมการพึ่งตนเอง
      -กิจกรรมการบริการ
      -กิจกรรมการผจญภัย
      -กิจกรรมวิชาการตามกระบวนการลูกเสือ
      -กิจกรรมการฝึกระเบียบวินัย
            ในการนี้ใช้ระยะเวลาในการอยู่ค่าย รวมทั้งสิ้น 3 วัน คือ วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 มีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 160  คน โดยมีผู้กำกับควบคุมการดำเนินกิจกรรม 31 นาย และได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมจากค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง