เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ณ  ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.30 น. โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ ได้แก่ นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 34  เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน การศึกษา มาตรฐานที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ตามตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  1. ทักษะกระบวนการคิด 2. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียง 5. มีจิตสาธารณะ ) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สังกัด โดยมุ่งหวัง “พัฒนาคนสุจริต พัฒนางานสุจริต พัฒนาเขตสุจริต”  ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในสพป.เชียงใหม่เขต 2 เข้าร่วมการประชุม จำนวน 96 คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง