เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านริมใต้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร จากคณะกรรมการชุดที่ 3  จากศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน  เพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง