เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านริมใต้ต้อนรับคณะการประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน โดย ดร.อภิชาต พุทธเจริญ เป็นประธานในการประเมินฯ นางปภาวรินทร์ เรืองประจวบกุล พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันในปี พ.ศ. 2553 และโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญมาอย่างต่อเนื่องจนผลสู่มาตรฐานสากล ผลการประเมินโรงเรียนยังคงรักษาคุณภาพการจัดการได้ตรงตามเป้าหมาย ของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
 
::ภาพโดย 1. เด็กชายศิวกร ศรีสวัสดิ์ 2. เด็กชายศักรินทร์ ขันติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง