เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมม่อนระมิงค์รีสอร์ท อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหารองค์กร มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก นายมงคล พุทธัง นายบุญช่วย เวศนารัตน์ นายชลอ คชาประดิษฐ์ นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ นายปรีชา เชื้อชาติ นายสมพร เจนจัด  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ในส่วนของผู้อำนวยการการกลุ่มภารกิจ 8 กลุ่มภารกิจ มีนางภาณี ไชยเลิศ .กลุ่มอำนวยการ  นางจารุวรรณ บุตรจันทร์ กลุ่มเอกชน นายชาญ คำภิระแปง กลุ่มนโยบายและแผน ดร.สงกรานต์ พรหมวงศ์ กลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา  นางสาวพรเทิพย์ เดชชัยยศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ กลุ่ม ICT  นางสุมิตรา กันธิยะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางผ่องพรรณ จันทรมานนท์  กลุ่มบริหารงานบุคคล นางกิตติ์สินี อุปพันธ์ นางฟองจันทร์ ใจแก้ว นางศุญาดา เชื่อมั่น ทีมงานเลขานุการกลุ่มนโยบายและแผนการนำเสนอประเด็นหลัก   การกำหนดจุดเน้น ในการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในปี 2559  โดยประธานช่วงแรกได้แจ้งให้ทราบถึงถึงการประชุมวิดิทัศน์ทางไกลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการดำเนินงานหน่วยเหนือ   ที่ผ่านมา และนำเข้าสู่ประเด็นหลักในการประชุมการกำหนดจุดเน้นการพัฒนา โดยชี้ให้เห็น ผลการประเมินคุณภาพผู้เเรียน และจุดเน้นการพัฒนาหน่วยเหนือ มาร่วมกันพิจารณา อภิปรายร่วมกัน  ภาคเช้ากล่าวข้อสรุป 3 ด้าน คือ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้าน คุณภาพที่เน้นคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพในการทำงาน เรื่องประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการ  โดยในภาคบ่ายได้มอบหมายให้คณะร่วมกันวิเคราะห์ กำหนดประเด็นการพัฒนา ในมิติตัวชี้วัด ที่จะสนองจุดเน้นทั้งสามจุดเน้นดังกล่าว     //นางสายฤดี มารังค์ บันทึกรายงานการประชุม  นางกรศิริ กรงอสุดยอด : รายงาน

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
213
เมื่อวานนี้
557
เดือนนี้
10,932
เดือนที่แล้ว
14,134
ปีนี้
25,066
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง