เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมือ่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  เสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่แตง จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "แม่แตงเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  โดยมีนายไพรัช  ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน   และนายพระเทพ ดวงปันสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ถึงวตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ได้แสดงความสามารถของตนเองด้านทักษะการกีฬาพัฒนาตนเองก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรักสามัคคี และเปิดโอกาสในส่วนร่วมภาคีภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจัีงหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณจัด 150,000 บาท และ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสนับสนุนสนามการแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์ กำลังคน  โรงเรียนในเครือข่ายแม่แตงจัดส่งนักกีฬาและนักเรียนร่วมเชียร์ร่วมชม  และคณะกรรมการร่วมจัด  ภาคีภาครัฐและเอกชนให้กำลังใจในการดำเนินงาน  มีโรเงรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 47 โรงเรียน จัดแข่งขัน 5 ประเภท  ได้แก่ ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ เปตอง และเทเบิลเทนนิส   ระดับการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  โดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2559

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
406
เมื่อวานนี้
394
เดือนนี้
8,370
เดือนที่แล้ว
7,343
ปีนี้
45,977
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง