เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านหลักปัน ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรค จิตใจผ่องใส ผ่อนคลายความเครียด โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 25 คน   พร้อมทั้งนักเรียน จำนวน 267 คน เต้นแอโรบิคประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง