เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดการฝึกอบรม ได้มีการให้ความรู้ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และให้นักเรียนช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน ด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ณ ลานกิจกรรมหลังคาโดม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง