เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านริมใต้ได้สอบ  PRE O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำผลวิเคราะห์รายบุคคล ที่สะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้มาตรฐาน/ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ประเมินและแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่น–ด้อย ที่ต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง