เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนวัดปางเติม มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ออมทรัพย์นักเรียน กระบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง