เว็บไซต์ในเครือ   :           

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นผึ้งจัดให้มีการเรียนการสอนหรือเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นักเรียนน้อมนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต  ด้วยการ

1.  นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

2.  นักเรียนสรุปองค์ความรู้เป็นของตนเอง

3.  นักเรียนนำเสนอผลงานในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง