เว็บไซต์ในเครือ   :           

 วันอังคารที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม ๓  นำโดย  ผอ.สายัณต์  กันธิยะ  ประธานเครือข่ายฯ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ  PLC  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

          ๑.  เพื่อสร้างความร่วมมือ  รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน

          ๒.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน    โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมแรง  ร่วมใจ  และร่วมมือ

            โดย  ผอ.โกวิท  หมื่นทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา  และ  คุณครูพิมพ์ประไพ   กุลประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่สา  ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะครูในเครือข่ายแม่ริม ๓  จำนวน  ๘๐  คน  จากโรงเรียนบ้านพระนอน  โรงเรียนบ้านแม่สา  โรงเรียนวัดทรายมูล  โรงเรียนบ้านต้นผึ้งและโรงเรียนบ้านริมใต้   ใช้เวลาในการอบรม  ๑  วัน 

          ขอกราบขอบพระคุณท่านรองฯไพศาล  เขื่อนเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒  เป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้  ที่ได้กรุณามาเป็นประธานเปิดการอบรมฯ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
526
เมื่อวานนี้
662
เดือนนี้
6,783
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
186,444
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง