เว็บไซต์ในเครือ   :           

โครงการคนเขต 2 รวมใจถวายอาลัยทำดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิด “โครงการคนเขต 2 รวมใจถวายอาลัยทำดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ห้องเอราวัณ โดยเชิญชวนให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนในสังกัด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายความอาลัย เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน 

นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อจัดกิจกรรมถวายความอาลัย เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช, เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับโครงการเทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นเขตสุจริต ปลูกจิตสาธารณะ

                   กำหนดจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมได้แก่  1. กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 2. กิจกรรมประดับดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองบริเวณสำนักงานเขตฯ 3. กิจกรรม ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ

ซึ่งในวันนี้ จะดำเนินกิจกรรมที่ 1 จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องเอราวัณ  และ กิจกรรมที่ 3 ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ ที่ดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 9 ต้น มีผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาจนเติบใหญ่ จำนวน 9 กลุ่มประกอบด้วย

ต้นที่1.คณะผู้บริหาร ต้นที่ 2.กลุ่มอำนวยการ ต้นที่ 3.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    ต้นที่ 4.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้นที่ 5.กลุ่มนโยบายและแผน ต้นที่ 6.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ต้นที่ 7.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต้นที่ 8.หน่วยตรวจสอบภายใน,ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกลุ่มเอกชน ต้นที่ 9.ลูกจ้างประจำและแม่บ้าน

 ส่วนกิจกรรมที่ 2 ประดับดอกดาวเรืองจะดำเนินการในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 โดยบุคลากรทุกคนช่วยกันปลูกและดูแลรักษา ขณะนี้กำลังเพาะพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองเพื่อให้บานสะพรั่งในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มอำนวยการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง