เว็บไซต์ในเครือ   :           
>> ชื่อองค์กร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
Name
Chiangmai Primary Educational Service Area Office 2
>> ที่อยู่
หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Address
Moo 1 Sanphong Maerim Chiangmai 50180
>> Telephone
053-465555 , 053-465556
>> Fax Number
053-465375
>> Email
info@cme2.go.th


ที่ ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน ภายใน สายตรง Website
1 ทีมฝ่ายบริหาร 053465555 108 053465373 http://www.cme2.go.th/news/cme2
2 กลุ่มอำนวยการ 053465555 100 053465374 http://www.cme2.go.th/news/cme2_director/
3 กลุ่มนโยบายและแผน 053465555 116 053465372 http://www.cme2.go.th/news/cme2_plan/
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 053465555 307 0 http://www.cme2.go.th/news/cme2_promote/
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 053465555 110 0 http://www.cme2.go.th/news/cme2_personnel/
6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 053465555 109,152 053465371 http://www.cme2.go.th/news/cme2_finance/
7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 053465555 114 0 http://www.cme2.go.th/news/cme2_nites/
8 หน่วยตรวจสอบภายใน 053465555 308 0 http://www.cme2.go.th/news/cme2_audit/
9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 053465555 304,305 0 http://www.cme2.go.th/news/cme2_itec/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง