เว็บไซต์ในเครือ   :           

รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2558  ประธานได้เน้นย้ำ.คณะกรรมการในบทบาทประธานหน่วยสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ เรื่องความถูกต้องจำเป็นที่จะต้องอธิบายวิธีการของหน่วยสอบให้เป็นธรรมกับนักเรียนทุกคน  การจัดการแต่ละหน่วยสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการสอบงดการถ่ายภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ ส่วนคุณครูที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอให้หน่วยสอบหามาตรการป้องกันการรบกวนสมาธิเด็ก พร้อมทั้งได้เน้นย้ำกรรมการสอบได้ปฏิบัติงาน เพื่อสิทธิประโยชน์ของนักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนด้วยอย่างถูกต้อง เป็นธรรมกับนักเรียนทุกคน  

 

ต่อจากนั้น นางเยาวณีมา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบงานวัดผลของ สพป.เชียงใหม่เขต 2  ชี้แจงแนวทางการจัดสอบโอเน็ตถึงขั้นตอนกระบวนการของกรรมการทุกขั้นตอน ชี้ประเด็นการป้องกันปัญหา และแนวทาง กำหนดเวลาปฏิบัติงานของกรรมการเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเวลาของนักเรียนผู้เข้าสอน  กำหนดสอบ วันที 27-28 กุมภาพันธ์ 2559  สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานวัดผล  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การสอบโอเน็ตO NET(Ordinary National Educational Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ประการที่สอง  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน   ประการที่สาม  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ประการที่ สี่  4. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ประการที่ห้า. เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และเพื่อ  นำผลไป ใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และสถาบันอุดมศึกษา 

                                                                                                กรศิริ กรองสุดยอด

            นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

             ภาพและข่าว

โดย :     เมื่อวันที่ : 18-02-2016

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
529
เมื่อวานนี้
662
เดือนนี้
6,783
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
186,444
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง