เว็บไซต์ในเครือ   :           

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟั้นฐานได้จัดส่งโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน     และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องและดีงามแก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ  ด้านการแสวงหาความรู้ทางปัญญา ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ  โครงการในปีที่ 5 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Gen A : Empower Active Citizen “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” เพื่อปลูกฝังและค้นหาเยาวชนต้นแบบ  ผู้มีจิตอาสา  มีวินัย  กล้าที่จะลงมือทำความดีรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในการนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมจากการลงพื้นที่จริง เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยทีมชนะเลิศ จะได้รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา เป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไป

                  

                                                               ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประชาสัมพันธ์โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A : Empower Active Citizen  พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ”มายังสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการตามความสนใจต่อไป   โดย สพป.เชียงใหม่เขต 2 ได้จัดส่งหนังสือตามระบบแล้ว 

โดย :     เมื่อวันที่ : 30-08-2016

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
529
เมื่อวานนี้
662
เดือนนี้
6,783
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
186,444
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง