เว็บไซต์ในเครือ   :           

           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ทั้งสิ้น  22  โครงการ  งบประมาณ  3,000,000  บาท  แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้ประมาณตามแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จึงไม่สามารถขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  ฉะนั้น ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี  2561  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้ดำเนินการเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น  ซึ่งในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ได้ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ สพฐ.ได้กำหนดโครงการและกิจกรรมให้ดำเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้ โดยกำหนดให้รายงานในระหว่างการดำเนินงานและสิ้นสุดโครงการ  มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

>> เนื้อหามีเอกสารประกอบ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก  ที่นี่
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี  เมื่อวันที่ : 22-06-2018

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
154
เมื่อวานนี้
666
เดือนนี้
3,525
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
183,186
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง