เว็บไซต์ในเครือ   :           

>>   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์หน่วยงาน

รายชื่อบุคลากร

ขอบข่าย / ภารกิจ 

 • งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 • งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา หลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 • งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 • งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • >>   หน่วยตรวจสอบภายใน


  อ่านเพิ่มเติม

  เว็บไซต์หน่วยงาน

  รายชื่อบุคลากร

  ขอบข่าย / ภารกิจ 

  งานตรวจสอบภายใน
  • งานประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง
  • งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาตามประเภทการตรวจสอบ
  • งานให้คำปรึกษา
  งานบริหารการตรวจสอบ
  • งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
  • งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
  • งานธุรการและสารสนเทศ

  >>   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  อ่านเพิ่มเติม

  เว็บไซต์หน่วยงาน

  รายชื่อบุคลากร

  ขอบข่าย / ภารกิจ 

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด
  • จัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการให้บริการการติดตั้ง บำรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานและสถานศึกษา
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

  >>   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


  อ่านเพิ่มเติม

  เว็บไซต์หน่วยงาน

  รายชื่อบุคลากร

  ขอบข่าย / ภารกิจ 

  • งานสารบรรณ
  • งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
  • งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
  • งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ ต่างประเทศ
  • งานการขอไปราชการ
  • งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  >>   กลุ่มกฎหมายและคดี


  อ่านเพิ่มเติม

  เว็บไซต์หน่วยงาน

  รายชื่อบุคลากร

  ขอบข่าย / ภารกิจ 

  • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
  • ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  • ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
  • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
  • ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ
  • ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานของกฎหมายและงานคดีของรัฐ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  เริ่มทำแบบสำรวจ >>

  วันนี้
  102
  เมื่อวานนี้
  442
  เดือนนี้
  2,455
  เดือนที่แล้ว
  12,748
  ปีนี้
  29,337
  ปีที่แล้ว
  140,181

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง